sidlo2nNaše společnost Lesostavby Beroun s.r.o. byla založena v roce 1998 a  specializuje se na budování inženýrských sítí a provádění vodohospodářských a dopravních staveb.

Zaměstnáváme kvalifikované pracovníky, kteří se podíleli na provádění stavebních akcí pro investory jako např. Lesy České republiky, Povodí Vltavy, Vojenské lesy a statky, Zemědělská vodohospodářská správa, Pozemkové úřady, obecní a městské úřady a také pro soukromé investory.

Stavební práce provádíme ve vysoké kvalitě jako kompletní dodávku dle předložené projektové dokumentace.

Hlavním oborem naší stavební činnosti je: výstavba inženýrských sítí, provádění komunikací, cyklistických stezek a chodníků, pokládka betonových dlažeb včetně zemních prací a konstrukčních vrstev, výstavba a údržba lesních a polních cest, zpevněných ploch, parkovišť a souvisejících prací jako například budování trubních propustků, čištění, obnova a realizace nových příkopů, odvodnění cest, stavby opěrných zdí kamenných, dřevěných nebo kombinovaných, čištění stávajících a výstavba nových rybníků a malých vodních nádrží včetně souvisejících objektů z kamenného zdiva a srubových konstrukcí na vodních tocích, provádění a čištění koryt vodotečí včetně výstavby souvisejících objektů a revitalizace říčních systémů.